Vision for fremtidig anvendelse af Hanstholm Fyr __________________________________

 

Vision: Hanstholm Fyr – mødestedet mellem kunst og natur

 

Fremtidens Hanstholm fyr arbejder med kunst, natur og mennesker. Fyret er mødestedet for fagfolk og lokale kræfter, der sammen udforsker og formidler forholdet mellem natur, kunst og menneske, som det udfolder sig i nutiden og har udfoldet sig i historien. ”Naturen i kunsten og kunsten i naturen” er udgangspunktet for den aktivitet, refleksion, fordybelse og formidling, der er fyrets helt specielle DNA.

 

Fyret arbejder både internationalt og lokalt.

Dels er fyret hjemsted for gæstebesøgende institutioner, fagpersoner og kunstnere fra ind- og udland, der tilfører ny viden og dynamik, som derved skaber et attraktivt fagligt miljø til inspiration – kommunalt, regionalt og nationalt. Fyret har et særligt fokus på det nordatlantiske, nærmere betegnet Danmark, Grønland, Færøerne, Island, Norge, Skotland, Orkney og Shetlandsøerne.

Dels fungerer Hanstholm Fyr som den lokale arena for lokale initiativer og aktører, der bruger fyret som hjemsted for egne aktiviteter og som samtidig får adgang til ny inspiration, netværk og nye samarbejdspartnere igennem fyrets skiftende faglige miljøer.

 

Hanstholm Fyr og dets spektakulære beliggenhed er i sig selv en vigtig attraktion, der årligt tiltrækker mange tusinde dagturister, lokale besøgende, brugere og frivillige. Disse besøgende er fortsat helt centrale i fyrets hverdag og skal – uanset og uafhængigt af fyrets faglige aktiviteter – dagligt kunne opleve og få formidlet stedets kulturhistorie og benytte sig af dele af fyrets faciliteter. Fyret er således også stedet, hvor man kan finde kvalificeret turistformidling, adgang til guidede naturudflugter og andre aktiviteter i nærområdet.

 

Baggrunden for visionen

 

Det stedbundne

Hanstholm Fyr er beliggende i et unikt landskab: Porten til Nordatlanten, omkranset af Nationalpark Thy. Hanstholm Fyr er et sted, der udspringer af dette unikke landskab, hvor vand og land mødes – hvor civilisation møder den utæmmelige natur. Fyrkomplekset et er et fint, bygningsfredet og helt ny renoveret kulturarvsmiljø, der gennem 150 år har lyst og vist vej for mennesker - lokalt og internationalt.

 

Fyret ligger derudover langt fra alfarvej – væk fra storbyens larm, midt i naturen hvor alle sanser pirres, og der er plads til at tænke i store perspektiver og til almindelig dagligdags trivsel. Dette er en sjælden ressource og kvalitet i vores samfund.

 

Disse to stedbundne ressourcer er udgangspunktet for visionen for fremtidens fyr i Hanstholm

 

Thisted Kommune som et centrum for naturformidling og natur- og friluftsoplevelser

Thisted Kommune er det sted i Danmark, der har mest uberørt natur, vi har landets første nationalpark, og vi har i en årrække været landets førende klimakommune.

 

Borgerne i Thy og Thisted Kommune ønsker derfor at gå forrest i det fortsatte arbejde med at sætte naturen og natursynet på dagsordenen i en national kontekst. Vi mener, at det er oplagt, at man som herboende eller besøgende kan finde institutioner og miljøer, der forholder sig fagligt undersøgende til mange forskellige aspekter af naturen.

Initiativerne i og omkring Hanstholm Fyr skal ses som en del af en bredere satsning på udvikling af vores stedbundne potentialer i kommunen, hvor udviklingen af f.eks. Nationalpark Thy og Cold Hawaii er i færd med at skabe et unikt naturoplevelsesmekka for en stor bred målgruppe. Fyret udgør endnu en dimension i denne satsning. Her møder man naturen på en ny måde - gennem kunstens spejl. Her får man samtidig fornemmelse af, hvordan området indgår i en bredere nordatlantisk naturkontekst.

 

Hanstholm Fyr skal således ses som en yderligere dimension af naturformidlingen i Nationalpark Thy

– med den kunstneriske dimension i centrum. Her sker et raffinement af den naturformidling, der vil ske i de kommende Nationalpark Thy-centre samt i Sælholmhus, Lodbjerg Fyr, Nr. Vorupør og Stenbjerg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold

Hvad er primæraktiviteterne fyret?

 

 

 

 

 

 

 1. Top: Konference og events, koordineres af faglig koordinator. Forekommer ca. en gang årligt. Profilerer stedet nationalt og internationalt. Er både knyttet til de faglige programmer og basisdelen – her sættes rammen for de årlige temaer, der skaber retning/pejlemærker for besøgsprogrammer og lokale aktiviteter.

 

 1. Midte: Faglige besøgsprogrammer, koordineres af faglig koordinator. Løber i afgrænsede perioder året rundt. Der arbejdes fast med besøgsprogrammer af kortere og længere varighed på op til ca. 3 måneder for én eller flere fagprofessionelle/kunstnere, der arbejder med færdiggørelsen/udviklingen af et nyt produkt.

 

Fokus er her på faglig udveksling med særligt fokus på det nordatlantiske. Disse aktiviteter fungerer som attraktivt miljø og ressourcebank for det lokale.

 

 1. Basis: Lokale aktiviteter, turistformidling, adgang til ture og kulturhistorisk grundfor-

          midling m.m.Koordineres af fastansat fyrmoster, der samtidig varetager kontakten til

          Støttegruppen for Hanstholm Fyr.

 

 

 

Uddybelse af indhold

 

Udgangspunktet for hele programmeringen af Hanstholm Fyr er ”kunsten i naturen og naturen i kunsten.”

Med dette som stedets DNA ønsker vi at skabe en platform, hvor forholdet mellem mennesker, natur og kunst reflekteres og går i dialog lokalt og internationalt.

Fyret skal være med til at igangsætte nye projekter og initiere ny viden i spændingsfeltet, hvor kunst og natur gensidigt inspirerer – både lokalt og nationalt.

Fyret skal være et internationalt orienteret hus, hvis primære interessesfære er det nordatlantiske område. Det er ambitionen at finde spændende samarbejdspartnere både mellemfolkeligt og professionelt, der har interesse for mødet mellem kunst og natur.

 

Stedets særegenhed, dets unikke natur samt indretningen af Hanstholm Fyr med gode værkstedsfaciliteter, mødefaciliteter, udstillingsaktiviteter og opholdsfaciliteter vil tilsammen tiltrække højt kvalificerede aktører på området kunst og natur. Her tænkes både på kunstnere, videnskabsfolk og andre aktører indenfor området natur, kunst, landskab mm. Stedets beliggenhed væk fra alfavej indbyder til refleksion og fordybelse. Fyret fungerer derudover som et inspirationssted og aktivitetscentrum for Hanstholm og kommunen som sådan.

 

Hanstholm Fyrs indhold defineres af tre stærke akser.

 

 1. Den ene akse er en tematisk akse inden for overskriften forholdet mellem kunst og natur – f.eks. klima og miljø i kunsten. Med et årligt tema sættes der et overordnet pejlemærke for alle aktiviteter i og omkring fyret i det lokale område i perioden. Temaet sættes i gang på en konference og eventuelt faglig event.
 2. Den anden akse er et skarpt defineret besøgsprogram, hvor fagfolk og kunstnere inviteres til at forske og udforske i nye aspekter af årets tema.
 3. Den tredje akse udgør stedets basisprogram – det lokale islæt og det daglige tilbud, som er tilgængelige hele året, uanset besøgsprogrammer og som består af åbent fyrtårn, formidling af fyrets og stedets historie m.m. Denne akse spiller så vidt muligt sammen med punkt 1 og 2, således at husets aktiviteter er prægede af en gennemgående rød tråd fra år til år.

 

1 og 2: Konference, events og besøgsprogrammer

Takterne til årets tema slås an i en større opstartskonference eller – event, hvor tidligere aktører, lokale samt andre fagligt kvalificerede, udveksler viden på feltet, kunst og natur og bygger videre på det forgangne års resultater.

 

Som grundsten for Fyret er besøgsprogrammer af kortere og længere varighed. Her inviteres relevante fagpersoner og kunstnere til ophold. Alle, der inviteres, skal bidrage med deres viden ved mindst en offentlig begivenhed; det kan være en workshop for lokale institutioner, et foredrag, en udstilling på fyret eller i en anden udstillingssammenhæng, en koncert, en samtalesalon med lokale aktører etc. Fyrets skal samtidig understøtte de inviterede gæster med højt kvalificerede værksteder, lokal viden samt erfaringsopsamling fra andre tidligere projekter på fyret. Besøgsprogrammerne vil sikre stedet et udstillings og foredrags/event program, der bidrager med nye øjne på det unikke sted, som Hanstholm Fyr er. Dette sikrer en løbende nysgerrighed overfor, hvad de inviterede gæster ”nu har fundet på” og dermed sikres i første omgang en lokal og regionalt opmærksomhed, på sigt også en national og international opmærksomhed.

 

Den faglige konference vil fra start have et internationalt sigte og kan fint kombineres med en udstilling, skabt af en kunstner i besøgsprogrammet, således at det bliver synligt, hvad det er, Hanstholm Fyr kan tilbyde. Dette vil på sigt betyde, at der kommer henvendelser udefra, hvorimod man i opstartsfasen, skal bruge tid og økonomiske resurser på at invitere og udvikle samarbejder.

Daglige aktiviteter og lokal forankring

Stedets basisprogram udgøres af lokale aktiviteter og formidling, der er tilgængelige hele året.

Hanstholm Fyr har gennem en årrække oparbejdet en stor og aktiv brugerskare og netværk via Støtteforeningen for Hanstholm Fyr. Her er der initieret en række enkeltståede såvel om tilbagevendende begivenheder, der udspiller sig i og omkring fyret med stor værdi for lokalsamfundet. Disse tiltag vil fortsat prioriteres i fyrets samlede koncept og vil i høj grad kunne understøttede føromtalte besøgsprogrammer samt de tematiske fokuspunkter. Besøgende gæster vil på denne måde få adgang til det direkte bindeled til lokale ressourcer i form af foreninger, institutioner og frivillige.

 

Til de daglige aktiviteter hører også turistinformation, formidling af stedet samt en form for cafétilbud.

 

Eksempler på samspil mellem de daglige aktiviteter og besøgsprogrammerne inden for temaet land art kunne være formidlingsaktiviteter og læringsprogrammer for skoler og foreninger.

Med temaet kultur- og naturformidling i Nordatlanten kan lokale formidlingsinitiativer understøttes og udvikles på baggrund af best practice fra nabolandene.

Med temaet Natur og menneske kan der være en række lokale foredrag om naturen i Nationalpark Thy, man kan udvide perspektiverne ved vandringer efter urter, spiselig natur.

Under Stedspecifik produktion kan der være kreative workshop med naturmaterialer for familier etc.

 

Denne del af fyrets aktiviteter kan med fordel kombineres med forpligtende samarbejder, der sikrer en basisdrift og liv på fyret, f.eks.

 • Institutionsaktiviteter – musikskolen, nationalparken, turistkontoret, museet, billedskole m.v.
 • Etablering af socio-økonomisk-virksomhed – måske i form af butik, cafétilbud eller lignende.
 • Aftaler med lokale organisationer – f.eks. kommunen, foreninger, virksomheder etc. om brug af fyrets faciliteter til egne formål.
 • Aftaler med kommercielle aktører inden for service, restauration og turisme – f.eks. kunne Hanstholm Fyr være et godt sted for en ”Incoming-turistagent.”

 

Formål

At understøtte Thisted Kommunes position som førende inden for frilufts- og naturliv.

At skabe en platform for forskning, refleksion og vidensudveksling i feltet kunst og natur.

At skabe et levende og aktivt fyr året rundt – for lokale og besøgende.

 

Målgruppe

Hanstholm fyr vil i det daglige tiltrække lokale og regionale interesserede beboere, turister og fagpersoner, der kommer for at besøge fyret, fagmiljøet og naturen omkring.

Dette understøttes af besøgsprogrammerne, der sikrer stedet et flow af udstillinger, foredrag og events, som bidrager med nye vinkler på dette unikke sted.

Besøgsprogrammerne sikrer en løbende nysgerrighed overfor, hvad de inviterede gæster ”nu har fundet på” og dermed sikrer vedvarende lokal og regional opmærksomhed.

Med besøgsprogrammer og den tilbagevenden konference om kunst og natur vil der på sigt udvikle

sig international opmærksomhed om stedet.

 

Samarbejdspartnere

Opdeles i tre kategorier.

 • Økonomiske partnerskaber – f.eks. institutioner, private og offentlige fonde samt statslige organer.
 • Indholdsmæssige partnerskaber – f.eks. specifikke institutioner, kunstnere, naturforskere, landskabsfolk etc.
 • Faginstitutioner fra Nordatlanten – f.eks. museer, højskoler, fyrtårne, kulturinstitutioner.
 • Universiteter og læreanstalter – f.eks. Ålborg Universitet, Aarhus Arkitektskole.
 • Lokale partnerskaber – f.eks. foreninger, institutioner, virksomheder, kommuner og region.

 

Organisering

Projektet kræver en solid organisering, der kan arbejde professionelt med fyrets udvikling og drift i samarbejde med den store og uundværlige gruppe af frivillige der aktuelt er involveret i driften af Hanstholm Fyr. Der er flere mulige modeller, f.eks.:

 1. Forening eller selvejende institution, der er selvbestemmende inden for en fastlagt driftsaftale med kommunen.
 2. Kommunal institution – med tilknyttet koordinator og tilknyttede frivillige.
 3. Erhvervsdrivende Fond.
 4. Kombination af ovenstående – f.eks. Erhvervsdrivende fond til ydre vedligehold i kombination med forening, der står for aktiviteter og drift.

 

Uanset hvilken model anbefales det, at der ansættes en Fyrmoster, der varetager daglig basisdrift af stedet – herunder den vigtige koordinering af frivilliges indsats på og omkring fyret. Samtidig skal det store arbejde med løbende koordinering af faglige aktiviteter og hjemtagning af midler håndteres af en faglig ansat eller en arbejdende bestyrelse.

 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der nedsættes en bestyrelse, der har ansvar for den faglige udvikling af fyret og andre udviklingsaktiviteter, der kan være med til at konsolidere fyrets aktiviteter – herunder fondsproces, igangsættelse af besøgsprogrammer m.v. Dette arbejde vil være helt afhængigt at fondsfinansiering. Hvis økonomien tillader det, vil det være at anbefale, at der oprettes en stilling som faglig koordinator af stedets besøgsprogrammer og konferencer.

 

Kommunen eller en fremtidig bestyrelse bør derudover lave en fast driftsaftale med Støtteforeningen, der står for den daglige drift af stedet – en ny del af driftsaftalen kunne være, at der ansættes en fyrmoster til at varetage koordineringen af basisaktiviteterne på fyret – herunder kontakten til de mange frivillige i Støtteforeningen.

 

Opstartsperiode

Projektopstart

Det foreslås, at realiseringen af projektet sker i flere etaper, hvor første del har projektkarakter. Over en 3-5-årig forsøgsperiode arbejdes der følgende elementer, der skal sikre fremadrettet forankring af driften:

1. Økonomisk konsolidering – overgang fra fondsfinansieret projektøkonomi til stabil forretningsmodel.

2. Udvikling af indholdsmæssigt stærkt ”brand” med høj faglighed og international standart

3. Fokus på stærk lokal forankring ved brug af fagresurser, institutioner og foreninger, der findes og har en interesse i fyret som sted og fyrets faglige miljø.

 

Denne projektansøgning kan måske underbygges via den kommunale anlægsbevilling til renoveringen af fyrkomplekset – samt naturligvis det kommunale basistilskud til driften.

 

Der arbejdes sideløbende med nedsættelsen af en bestyrelse, der skal varetage det overordnede udviklingsarbejde – herunder f.eks. hjemsøgning af midler til ansættelse af en faglig programleder, en projektmedarbejder til incoming aktiviteter, socioøkonomisk cafèdrift m.v.

 

Derudover laves en ny driftsaftale med Støttegruppen omkring Hanstholm Fyr.  

 

 

Proces for opstart af besøgsprogrammer

 1. Det første år at inviteres der nationalt for at få gang i alle de danske partnere, det kunne være interessant at få gjort opmærksom på projektet (herunder statens kunstfond og kulturstyrelsen) således at det bliver slået fast at der er en ny spiller på banen i DK.

 

 1. Herefter et 3-årig fokus på nordatlantiske partnerskabe med udgangspunkt i besøgsprogrammer væk fra alfavej. Første indsatsområde er her, at udvikle samarbejder med institutioner i det transatlantiske område, der også arbejder med besøgsprogrammer væk fra alfavej. Over en treårig periode satses der på at oprette ét godt transatlantisk samarbejde hvert år, hvorfra man inviterer én kunstner + én forsker fra det specifikke sted. Nedenfor er tre kvalificerede steder + et netværk som det vil være relevant at indgå i:

 

 1. Overordnet samarbejde etableres med Kulturkontakt Nord under Nordisk Ministerråd, der fungerer som paraply for mange af de nordiske besøgsprogrammer  http://www.kulturkontaktnord.org/lang-sv/kulturprogrammen/konstnaerresidens
 2. Samarbejde med Island Nes Artist Residency Skagastönd, Island http://neslist.is der fokuserer på lokal engagement. Nordisk kunstnar center dale, der fokuserer på at arbejde med lokale håndværksmæssige praksisformer.
 3. http://www.orkney.gov.uk/Service-Directory/S/arts.htm  Oakney har tidligere arbejdet med landskab og symboler, hvor de kombinerer arkæologi og kunst, hvilket godt kunne være interessant.  https://www.facebook.com/symbolsinalandscape
 4. Baltic – Nordict Network of Remote Art and Residency Centers, http://www.nkdale.no, som vil være velegnet til at lave konference om stedspecifik praksis og refleksion med

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Reserveret: Eksempler på sammenhængen mellem temaer – besøgsprogrammer – lokale aktiviteter:

Temaet: Klima og miljø. LYS

Besøgsprogram: Kunstneriske bearbejdninger af miljø- og klimaproblematikker. Klima og miljøbevidst arkitektur m.v.
Foto-kunstnere, forfattere, musikere, dokumentarister, filmskabere m.v., der arbejder med et projekt, der vedrører klima- og miljøproblematikker inviteres til kortere eller længere ophold på fyret eller i området. De kommer med et specifikt, der skal laves/løses under opholdet.
En del af aftalen er, at der leveres et offentligt arrangement under vejs af den besøgende.

F.eks. kommer grønlandske Kim Leine, der er i gang med at færdiggøre en stor ny klima-katastrofe-bog. Han får arbejdsro på fyret – men afholder under vejs en offentlig gratis oplæsning på Fyret samt et skriveværksted. Kim Leine ender med at skrive en mindre tekst om Hanstholm.

Kim Leine har et godt overblik over, hvad der rører sig i Grønland på korfronten, han kender derudover personligt en kvindelig yngre tekstilkunstner, der arbejder med miljøregnskab i sin produktion. Han formidler kontakt mellem disse og et lokalt kor samt til museet, der overvejer at lave en lille særudstilling af kvindens tekstiler.

Mens Kim Leine bor og arbejder på Fyret arrangeres der et større madarrangement på Hotel Hanstholm, der inviteret en grønlandsk kok til at arbejde med Hanstholms bedste råvarer.

I caféen og i butikken kan man finde grønlandske specialiteter og brugskunst samt naturligvis Kim Leines bøger og anden moderne grønlandsk litteratur til en god pris.